Επεξεργασία Διαχείριση Μετρήσεις Νερού

Pentair κεφαλές – Autotrol / Magnum βαλβίδες & Logix ελεγκτές

 

Οι κεφαλές της Pentair (Autotrol / Magnum βαλβίδες και Logix ελεγκτές) χρησιμοποιούνται σε διάφορα συστήματα επεξεργασίας νερού.

 

Τι είναι η κεφαλή

Η κεφαλή (head) είναι μία ηλεκτρο-μηχανική διάταξη, η οποία εφαρμόζεται σε ένα δοχείο (vessel), με σκοπό την πρέπουσα διαχείριση του νερού εντός αυτού. Η κεφαλή της Pentair απαρτίζεται από 2 τμήματα – μέρη:

 1. Την βαλβίδα (valve) Autotrol / Magnum, η οποία υλοποιεί την διαχείριση μέσω κατάλληλων μηχανικών μερών.
 2. Τον ελεγκτή (controler) Logix, ο οποίος ελέγχει την βαλβίδα.

 

Που και γιατί εφαρμόζεται μία κεφαλή Pentair

Μία κεφαλή Pentair, εφαρμόζεται στα κάτωθι συστήματα επεξεργασίας νερού (αλφαβητικά):

 • Αποσιδηρωτές Νερού – Για την πλύση και αναγέννηση των ρητινών αποσιδήρωσης.
 • Αποσκληρυντές Νερού – Για την πλύση και αναγέννηση των ρητινών αποσκλήρυνσης.
 • Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα – Για την πλύση και αναδιάταξη του ενεργού άνθρακα.
 • Φίλτρα Στερεών Σωματιδίων / Θολότητας – Για την πλύση και απομάκρυνση των στερεών σωματιδίων που έχουν συγκρατηθεί.

 

Πότε επιλέγεται βαλβίδα Autotrol και πότε βαλβίδα Magnum

Σε γενικές γραμμές, ισχύουν τα κάτωθι:

 • Βαλβίδα σειράς Autotrol – Επιλέγεται όταν ο όγκος του υλικού (άμμος, ενεργός άνθρακας, ρητίνη) εντός του δοχείου είναι: 5lt – 225lt και η ροή (τροφοδοσία) νερού είναι: ≤ 7,9m³/h.
 • Βαλβίδα σειράς Magnum – Επιλέγεται όταν ο όγκος του υλικού (άμμος, ενεργός άνθρακας, ρητίνη) εντός του δοχείου είναι: 100lt – 700lt και η ροή (τροφοδοσία) νερού είναι: ≤ 17,3m³/h.

pentair_κεφαλή_autotrol_βαλβίδα_logix_ελεγκτής

Pentair κεφαλή
(Autotrol βαλβίδα, Logix ελεγκτής)

pentair_κεφαλή_magnum_βαλβίδα_logix_ελεγκτής

Pentair κεφαλή
(Magnuml βαλβίδα, Logix ελεγκτής)

 

Πότε επιλέγεται Logix ελεγκτής χρονικός (74x) και πότε ογκομετρικός (76x)

Σε γενικές γραμμές, ισχύουν τα κάτωθι:

 • Χρονικός ελεγκτής Logix
  • Επιλέγεται όταν η πλύση οφείλει να πραγματοποιείται βάση χρόνου (π.χ. 1 φορά ανά 3 ημέρες).
  • Εφαρμόζεται σε φίλτρα στερεών σωματιδίων και ενεργού άνθρακα.
 • Ογκομετρικός ελεγκτής Logix
  • Επιλέγεται όταν η πλύση / αναγέννηση οφείλει να πραγματοποιείται βάση όγκου νερού (π.χ. 1 φορά ανά 5m³).
  • Εφαρμόζεται σε αποσκληρυντές και αποσιδηρωτές.

pentair_logix_ελεγκτής_χρονομετρικός

Pentair Logix Ελεγκτής
(χρονικός, σειρά 74x)

pentair_logix_ελεγκτής_ογκομετρικός

Pentair Logix Ελεγκτής
(χρονικός, σειρά 74x)

 

Πότε επιλέγεται δίδυμη κεφαλή Pentair

Για να εφαρμοστεί δίδυμη κεφαλή (twin heads), απαιτούνται, όπως είναι ευνόητο, 2 στήλες – δοχεία (vessels). Σε αυτή την περίπτωση, έχουμε 2 (μία για κάθε στήλη – δοχείο) βαλβίδες (valves) , αλλά 1 ελεγκτή (controller) , ο οποίος ελέγχει και τις 2 βαλβίδες. Διακρίνουμε, λοιπόν, τις εξής περιπτώσεις:

 1. Στην περίπτωση κατά την οποία η εφαρμογή απαιτεί αδιάλειπτη – συνεχή τροφοδοσία με επεξεργασμένο νερό. Και αυτό διότι, εκ κατασκευής, κατά την διάρκεια που εκάστοτε κεφαλή πραγματοποιεί πλύση ή/και αναγέννηση ρητινών, το εξερχόμενο νερό είτε δεν είναι επεξεργασμένο, είτε διακόπτεται παντελώς (έστω και για μικρό σχετικά χρονικό διάστημα). Συνεπώς, η εναλλάξ λειτουργία 2 κεφαλών, θα λύσει το εν λόγω πρόβλημα.
 2. Στην περίπτωση κατά την οποία η ροή του νερού είναι ιδιαίτερα υψηλή και δεν «καλύπτεται» από μία μόνον κεφαλή. Συνεπώς, η παράλληλη λειτουργία 2 κεφαλών, θα λύσει το εν λόγω πρόβλημα.
pentair_autotrol_logix_δίδυμη_κεφαλή

Pentair δίδυμη κεφαλή
(twin Autotrol)

 

Ιδιαιτερότητες & Σημαντικές Λεπτομέρειες

 • Η επιλογή της κατάλληλης κεφαλής (συνδυασμός βαλβίδας και ελεγκτή) για δεδομένη εφαρμογή, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον πίνακα στο τέλος του άρθρου..
  • Κάθε μία κεφαλή έχει συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Οι παράμετροι, που συνήθως μας ενδιαφέρουν, είναι: α΄) Χρήση, β΄) Όγκος υλικού, γ΄) Μέγιστη ροή.
 • Οι Logix ελεγκτές (controllers) σειράς 400 (440, 450, 460), τείνουν να καταργηθούν.
  • Πλέον, η σειρά 700 (740, 742, 760, 762, 764) εφαρμόζεται κατά κόρον, παρέχοντας πολύ περισσότερες λειτουργίες – ρυθμίσεις.

Πίνακας Κεφαλών Pentair (Autotrol & Magnum)

Συγκριτικός Πίνακας Pentair - Βαλβίδες Autotrol & Magnum, Ελεγκτές Logix
Βαλβίδες Σειράς Autotrol
Μοντέλο Autotrol 263 Autotrol 268FA Autotrol 255 Autotrol 268 Autotrol 278
Συνδυαζόμενοι Ελεγκτές - Logix 740F / 760F
- Logix 742F / 762F / 764F
- Logix 740C / 760C
- Logix 742C / 762C / 764
Εφαρμογή - Φίλτρα Στερεών Σωματιδίων
- Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα
Αποσιδηρωτές Αποσκληρυντές
Όγκος Ρητίνης (εντός δοχείου) 5lt - 75lt 30lt - 125lt 45lt - 225lt
Ροή Νερού (τροφοδοσία) ≤ 7,9m³/h ≤ 3,5m³/h ≤ 7,9m³/h
Πίεση Λειτουργίας (νερού) 1,38bar - 8,27bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας (νερού) 2°C - 38°C
Διατομή Σύνδεσης Δοχείου 2½" - 8U
Διατομή Σύνδεσης Αγωγών
(εισόδου - εξόδου νερού)
1" ή 1¼" 3/4" ή 1" 1" ή 1¼"
Διατομή Σύνδεσης Αποχέτευσης 3/4" 1" 3/4"
Παρατηρήσεις Ιδανική βαλβίδα,
για αποσκληρυντές τύπου cabinet
Βαλβίδες Σειράς Magnum
Μοντέλο Magnum CV (filters) Magnum CV (softeners)
Συνδυαζόμενοι Ελεγκτές - Logix 740F / 760F
- Logix 742F / 762F / 764F
- Logix 740C / 760C
- Logix 742C / 762C / 764
Εφαρμογή - Φίλτρα Στερεών Σωματιδίων
- Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα
Αποσιδηρωτές Αποσκληρυντές
Όγκος Ρητίνης (εντός δοχείου) 100lt - 700lt
Ροή Νερού (τροφοδοσία) ≤ 17,3m³/h ≤ 17,3m³/h
Πίεση Λειτουργίας (νερού) 1,72bar - 6,9bar 1,72bar - 6,9bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας (νερού) 2°C - 38°C 2°C - 38°C
Διατομή Σύνδεσης Δοχείου 4" - 8U 4" - 8U
Διατομή Σύνδεσης Αγωγών
(εισόδου - εξόδου νερού)
1,5" / 2" 1,5" / 2"
Παρατηρήσεις Οι βαλβίδες Magnum, δεν εφαρμόζονται
σε αποσιδηρωτές νερού
Ελεγκτές Σειράς Logix
Μοντέλο 740F / 742F 760F / 762F 740C / 742C 760C / 762C 764
Συνδυαζόμενες Βαλβίδες - Autotrol 263 / 268FA
- Magnum CV
- Autotrol 255, / 268 / 278
- Magnum CV
Εφαρμογή - Φίλτρα Στερεών Σωματιδίων
- Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα
Αποσκληρυντές
Προγραμματισμός Χρονικός Ογκομετρικός Χρονικός Ογκομετρικός Ογκομετρικός
(για διπλό δοχείο - στήλη)
Παρατηρήσεις Στους εκάστοτε αποσκληρυντές,
ενδείκνυται η χρήση
ογκομετρικού ελεγκτή

0 Comments