Επεξεργασία Διαχείριση Μετρήσεις Νερού

Επεξεργασία Νερού @ Ξενοδοχείο

Επεξεργασία Διαχείριση Μετρήσεις Νερού Ξενοδοχείου

 

Η επεξεργασία νερού σε ένα οποιοδήποτε ξενοδοχείο, αποτελεί ένα θέμα μείζονος σημασίας, καθότι αναβαθμίζει (άμεσα ή έμμεσα) της όποιες υπηρεσίες αυτού και ταυτόχρονα επιτυγχάνει μείωση κοστολογίων.

 

Πρωτογενές Νερό Ξενοδοχείου

Το πρωτογενές νερό, ενός οποιουδήποτε ξενοδοχείου, προέρχεται:

  • Από την Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 1065/80 «Περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (ΦΕΚ 168Α), ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση τοπικός Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων και κατά τα προβλεπόμενα από τον Ν. 1416/84 (π.χ. Δ.Ε.Υ.Α.).
  • Από ιδιωτική ύδρευση (π.χ. πηγάδι ή γεώτρηση).

Ανεξαρτήτως της προελεύσεως του νερού στο εκάστοτε ξενοδοχείο, η ποιότητα αυτού οφείλει να είναι απόλυτα σύμφωνη, σε κάθε περίπτωση, με την οδηγία (ΕΕ) 98/83 για την «Ποιότητα του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης» και την προσαρμογή στην Ελληνική νομοθεσία με την Κοινή Υπ. Απόφ. Υ2/ 2600/2001. Πλην, όμως, ακόμη και εάν η ποιότητα του πρωτογενούς νερού είναι νομικά αποδεκτή, αυτό δεν συνεπάγεται την έλλειψη διαφόρων προβλημάτων, κατά την όποια χρήση του στο όποιο ξενοδοχείο.

 

Προβλήματα & Λύσεις Νερού Ξενοδοχείου

Με τον όρο «προβλήματα» αναφερόμαστε σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις (άμεσες ή έμμεσες) κατά τις οποίες οι φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές παράμετροι του εκάστοτε πρωτογενούς νερού, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην συνολική λειτουργία – απόδοση ενός οποιουδήποτε ξενοδοχείου.

Ο αντίστοιχος πίνακας στο τέλος του άρθρου παρουσιάζει συνοπτικά τα συνηθέστερα προβλήματα, τις επιπτώσεις αυτών, τα αντίστοιχα προτεινόμενα προϊόντα επεξεργασίας διαχείρισης και μετρήσεων νερού και τα αποτελέσματα εφαρμογής αυτών.

επεξεργασία_διαχείριση_μετρήσεις_νερού_ξενοδοχείου

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα άνωθεν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η επεξεργασία, η διαχείριση και οι μετρήσεις νερού σε ένα οποιοδήποτε ξενοδοχείο είναι επιβεβλημένες ενέργειες – εφαρμογές, για πολλούς και ευνόητους λόγους.

 

Ξενοδοχείο – Αποσκλήρυνση ή Αντίστροφη Όσμωση / Αφαλάτωση

Θεωρητικά, η απάντηση είναι: «εξαρτάται την χρήση για την οποία προορίζεται το επεξεργασμένο νερό». Πρακτικά και λόγω χαμηλού κόστους αγοράς – συντήρησης – επισκευής, η εγκατάσταση αποσκληρυντή εφαρμόζεται για όλες (σχεδόν) τις χρήσεις νερού, με ότι αυτό αρνητικότατα συνεπάγεται!  Για την πλήρη κατανόηση του εν λόγω θέματος, αλλά και για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ενημερωθείτε από το σχετικό άρθρο του ιστολογίου με τίτλο: “Αποσκληρυντής Νερού & Αποσκλήρυνση” .

 

Συμπεράσματα

Η επεξεργασία, η διαχείριση οι μετρήσεις του νερού σε ένα οποιοδήποτε ξενοδοχείο είναι επιβεβλημένη για λόγους: νομοθεσίας, οικονομίας, ανταγωνισμού.
Συνεπώς, όλοι ανεξαιρέτως οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή συντηρητές ξενοδοχείων οφείλουν και να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις καταλληλότερες, κατά περίπτωση και περίσταση, μεθόδους επεξεργασίας, διαχείρισης και μετρήσεων νερού. Ειδάλλως, τα όποια προβλήματα θα είναι συχνά, τα κοστολόγια συντηρήσεων – επισκευών θα είναι διαχρονικά υψηλά και η ανταγωνιστικότητα χαμηλή έως ανύπαρκτη.

Προϊόντα Επεξεργασίας Διαχείρισης Μετρήσεων Νερού Ξενοδοχείου

Προβλήματα Πρωτογενούς Νερού Επιπτώσεις
Προτεινόμενα Προϊόντα Αποτελέσματα Εφαρμογής
Επεξεργασία Νερού
Στερεά Σωματίδια Εμφράξεις:
- Σωληνώσεων
- Φίλτρων μπαταριών νερού (βρύσες)
- Αγωγών μηχανημάτων (πλυντηρίων, φούρνων, καφεδομηχανών, θερμοσιφώνων, κ.α.)
- Μπεκ ποτίσματος
Φίλτρα Στερεών Σωματιδίων
- Πολυπροπυλενίου (μικρές παροχές)
- Σίτας (μεσαίες παροχές)
- Αμμόφιλτρα / Θολότητας (μεγάλες παροχές)
- Συγκράτηση στερεών σωματιδίων
- Εξάλειψη θολότητας
Οργανικές Ενώσεις Δυσάρεστη οσμή και γεύση του νερού Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα Δέσμευση οργανικών ενώσεων
Υψηλή Σκληρότητα
(νερό λάτρας)
Επικαθίσεις αλάτων, με αποτέλεσμα:
- Εμφράξεις σωληνώσεων
- Εμφράξεις αγωγών μηχανημάτων (πλυντηρίων, ατμοσίδερων, φούρνων, θερμοσιφώνων, boilers, ηλιακών, κ.α.)
- Καταστροφή αντιστάσεων θέρμανσης νερού
- Φθορά μπαταριών νερού (βρύσες)
- Μη αποδοτική πλύση πλυντηρίων (μέτρια αποτελέσματα, υψηλή κατανάλωση απορρυπαντικού - αποσκληρυντικού, κ.τ.λ.)
Αυτόματοι Αποσκληρυντές Νερού Μείωση επικαθίσεων αλάτων έως και 90%
Υψηλή Σκληρότητα - Αλατότητα
(νερό πόσιμο και μαγειρικό)
- Αλλοίωση γεύσης τροφίμων και ροφημάτων
- Αλλοίωση γεύσης καφέ
- Δαπάνη αγοράς εμφιαλωμένου νερού
- Χαμηλή ποιότητα πάγου
Συστήματα Αντίστροφης Όσμωσης - Αφαλάτωσης Άριστο πόσιμο & μαγειρικό νερό
(ακόμη και εάν το πρωτογενές νερό έχει κριθεί ακατάλληλο προς πόση)
Μικροβιολογικό Φορτίο Αδυναμία αξιοποίησης νερού, για οποιαδήποτε ανθρώπινη χρήση - Δοσομετρικές Αντλίες Χλωρίου (νερό λάτρας)
- Λάμπες Υπεριώδους Ακτινοβολίας (πόσιμο και μαγειρικό νερό)
Εξάλειψη μικροβιολογικού φορτίου
Ποιότητα Νερού Πισινας Χαμηλή ποιότητα νερού πισίνας - Δοσομετρικές Αντλίες (προσθήκης χημικών)
- Ελεγκτές Δοσομετρικών Αντλιών
Άριστη ποιότητα νερού πισίνας
Διαχείριση Νερού
Άντληση Υποβρύχιες Αντλίες
Πίεση
(ελάχιστη ή μη σταθερή)
Πιεστικά Συγκροτήματα Inverter Απόλυτα σταθερή ροή / πίεση
(ανεξαρτήτως ζήτησης)
Ανακυκλοφορία
(νερό πισίνας)
Αντλίες Ανακυκλοφορίας Νερού Πισίνας
Μετρήσεις Νερού
Παράμετροι Νερού Πισίνας Χαμηλή ποιότητα νερού πισίνας Ψηφιακά Φωτόμετρα Νερού Πισίνας Μετρήσεις παραμέτρων νερού πισίνας, με απόλυτη ακρίβεια
Παράμετροι Δεξαμενισμένου Νερού Χαμηλή ποιότητα δεξαμενισμένου νερού Ψηφιακά Φωτόμετρα Νερού Μετρήσεις παραμέτρων νερού, με απόλυτη ακρίβεια

0 Comments