Επεξεργασία Διαχείριση Μετρήσεις Νερού
 • Αντίστροφη Όσμωση - Αφαλάτωση

  Οικιακά, Θερμοψύκτες, Επαγγελματικά

 • Απολύμανση

  Λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας, Χλωριωτές, Γεννήτριες διοξειδίου του χλωρίου, Οζονιστήρες

 • Ιοντοεναλλαγή

  Απαλκαλιωτές, Απιονιστές, Απονιτρωτές, Αποσιδηρωτές, Απομαγγανιωτές, Αποσκληρυντές

 • Φίλτρανση

  Φίλτρα: Άμμου, Ενεργού άνθρακα, Θολότητας, Πολυπροπυλενίου, Σίτας

Επεξεργασία Νερού

Επεξεργασία Νερού

Με τον όρο επεξεργασία νερού αναφερόμαστε σε όλες τις ενέργειες, οι οποίες έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την μερική ή πλήρη αλλαγή των ποιοτικών χαρακτηριστικών αυτού.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού περιλαμβάνουν πλήθος παραμέτρων, οι οποίες ομαδοποιούνται σε φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές. Η ανάγκη για την όποια επεξεργασία, προκύπτει από το γεγονός ότι το οποιοδήποτε πρωτογενές νερό διαφέρει ως προς τα (πολυπληθή) ποιοτικά χαρακτηριστικά του, εξαιτίας γεωλογικών, περιβαλλοντολογικών και ανθρωπογενών παραγόντων. Ως εκ τούτου, η όποια χρήση του επιβάλει, ανά περίπτωση και περίσταση, την μεταβολή μέρους ή του συνόλου αυτών.

 

Προϋποθέσεις & Απαιτήσεις για την Επεξεργασία Νερού

Η επεξεργασία του νερού, είναι μία ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία, η οποία αναμφισβήτητα έχει ιδιαίτερες προϋποθέσεις και απαιτήσεις, τόσο από την πλευρά του ενδιαφερόμενου – πελάτη, όσο και από την πλευρά του αναδόχου του έργου. Ως εκ τούτου, ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος, θα πρέπει να γνωρίζει προκαταβολικά ότι:

 • Η επεξεργασία νερού προϋποθέτει την εκπόνηση ειδικής μελέτης (κατά περίπτωση και περίσταση), η οποία προκύπτει από την συλλογή, ανάλυση και διαστασιολόγιση των όποιων δεδομένων υφίστανται. Για την πλήρη κατανόηση του εν λόγω θέματος, αλλά και για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ενημερωθείτε από το σχετικό άρθρο του ιστολογίου με τίτλο: “Δεδομένα Επεξεργασίας Νερού” 
Η Hydrology πραγματοποιεί εκπόνηση μελέτης, κατόπιν συλλογής, ανάλυσης και διαστασιολόγισης δεδομένων νερού προς επεξεργασία και απαιτήσεων εφαρμογής…

Συστήματα και Διατάξεις Επεξεργασίας Νερού

Η επεξεργασία του νερού, πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής ανάλογων μονάδων – συστημάτων ή διατάξεων. Διατάξεων διότι, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση εφαρμογή δύο ή και περισσότερων μονάδων – συστημάτων εν σειρά (κάθε ένα για κάποιο συγκεκριμένο λόγο – σκοπό).

 • Εκ φύσεως, ποτέ (μα ποτέ) τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πρωτογενούς νερού δεν είναι ακριβώς τα ίδια, ακόμη και στις περιπτώσεις νερού δικτύου, πόσο μάλλον στις περιπτώσεις υπόγειου νερού. Τα όποια συστήματα επεξεργασίας νερού (και κατ επέκταση οι όποιες διατάξεις προκύπτουν) δεν μπορούν να είναι τυποποιημένα, αλλά είτε συντίθενται, είτε κατασκευάζονται με βάση τα εκάστοτε δεδομένα. Η μεταπώληση έτοιμων – τυποποιημένων συστημάτων επεξεργασίας νερού, συνεπάγεται έλλειψη τεχνογνωσίας – εμπειρίας – υποδομών από την πλευρά των όποιων επιχειρήσεων – εταιριών και «συμβιβασμό» απαιτήσεων από την πλευρά του όποιου ενδιαφερόμενου – αγοραστή 
Η Hydrology σχεδιάζει και κατασκευάζει συστήματα και διατάξεις για την επεξεργασία νερού, εξ ολοκλήρου από την αρχή (custom made) και τα παραδίδει «με το κλειδί στο χέρι»…
 • Τα περισσότερα συστήματα επεξεργασίας νερού απαιτούν περιοδική συντήρηση εφ όρου ζωής. Η έλλειψη άμεσης επικοινωνίας, η ανεπάρκεια ή οι ελλιπείς γνώσεις και εμπειρίες του τεχνικού προσωπικού, καθώς και η έλλειψη διαθεσιμότητας ανταλλακτικών ή η μονοπωλιακή διάθεσή τους, αποτελούν συχνότατα φαινόμενα, με ότι αυτό συνεπάγεται για τον εκάστοτε πελάτη – χρήστη
Η Hydrology παρέχει άμεση και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δεν κερδοσκοπεί εισάγοντας ανταλλακτικά κατ αποκλειστικότητα, ενώ εγγυάται την ύπαρξη αυτών για τουλάχιστον μία 15ετία…